Etusivu: Bittimittari.fi
Etusivu: Bittimittari.fi
Valikko

Laatututkimus on sertifioitu mittausmenetelmä, jonka avulla voit mitata nettiyhteytesi laatua luotettavasti, objektiivisesti ja helppokäyttöisesti. Laatututkimus on tarkoitettu ainoastaan kiinteän nettiyhteyden laadun tarkasteluun. Tutkimus kestää yhtäjaksoisesti neljä tuntia, jonka jälkeen voit tulostaa itsellesi laaturaportin. Siitä näet selkeästi, vastaako kiinteän nettiyhteytesi laatu operaattorin sopimuksessaan lupaamaa laatua.

Laatututkimus kannattaa tehdä, jos haluat saada kattavampaa tietoa kiinteän nettiyhteytesi laadusta tai jos epäilet yksittäisten mittausten perusteella, että omassa nettiliittymässäsi saattaa olla virhe. Laatututkimus kestää yhtäjaksoisesti neljä tuntia, jonka aikana järjestelmä tekee yksittäisiä mittauksia automaattisesti viiden minuutin välein. Laatututkimuksen päätyttyä voit tulostaa itsellesi laaturaportin, johon on koostettu tarkemmat tiedot laatututkimuksen aikana tehdyistä mittauksista. Raportti myös kuvaa selkeästi, vastaako kiinteän nettiyhteytesi laatu operaattorin sopimuksessaan lupaamaa laatua. Jos näyttää siltä, että nettiyhteytesi laatu ei vastaa sovittua ja haluat reklamoida siitä omalle operaattorillesi, tee kaksi erillistä laatututkimusta ja tulosta/tallenna niistä erilliset raportit, jotka voit esittää omalle operaattorillesi. 

Sertifioitu laatututkimus, josta saatavaa raporttia käytetään operaattorille reklamoitaessa, on mahdollista tehdä ainoastaan kiinteästä nettiyhteydestä, josta on tehty oma sopimus operaattorin kanssa.

Lisätietoa liittymän virheestä saat Kilpailu- ja kuluttajaviraston nettisivuilta (Ulkoinen linkki)

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on sertifioinut 30.11.2023 määräyksellä 58 laatututkimus-mekanismin virhevastuun todentamiseen tarkoitetuksi laadunvarmistustyökaluksi. Laatututkimus-mekanismi on tarkoitettu kiinteän verkon liittymiksi katsottaville internetyhteyksille, joiden maksiminopeus on enintään 100/100 Mbit/s.

Lisätietoa määräyksestä ja sen soveltamisesta (Ulkoinen linkki)

Millaisella laitteella ja millä nettiselaimella voin tehdä laatututkimuksen?

Laatututkimuksen voit suorittaa millä tahansa laitteella, joka on yhdistettävissä kaapelilla modeemiin, reitittimeen tai tietoliikennerasiaan. Laatututkimusta ei ole tarkoitettu tehtäväksi esimerkiksi älypuhelimella tai tabletilla, mutta näillä laitteilla voit tehdä yksittäisiä mittauksia omaan käyttöösi.

Laatututkimuksen voit tehdä yleisimmin käytössä olevilla nettiselaimilla (Chrome, Edge, Firefox, Safari).

Miten valmistaudun laatututkimukseen ja mitä ennen tutkimusta tulee huomioida?

Laatututkimus on suunniteltu mittaamaan kiinteiden nettiyhteyksien laatua ja siitä saatava laaturaportti kuvaa luotettavasti vain sitä, saavuttaako kiinteä nettiyhteys operaattorin sopimusehdoissa määrittelemät laatutasot. Laatututkimus toimii suunnitellusti vain kiinteillä yhteyksillä, joista on tehty oma sopimus operaattorin kanssa. Mikäli sinulla on käytössäsi liittymä, josta et ole tehnyt omaa sopimusta (esimerkiksi perusnopeuksinen taloyhtiölaajakaista tai työnantajan tarjoama laajakaista), voit tehdä laatututkimuksen, mutta vain operaattorin sopimuskumppani (tässä tapauksessa et sinä) voi reklamoida operaattorille mahdollisesta virheestä.

Laatututkimusta ei ole tarkoitettu mobiililaajakaistayhteyksien laadun tarkasteluun.

Ennen tutkimuksen aloittamista ota esille liittymäsopimuksesi ja huomioi seuraavat yhteyden laatuun vaikuttavat tekijät:

  • Huolehdi, että tutkimuksessa käyttämääsi laitteeseen on tehty viimeisimmät virustorjunta-, selain- ja käyttöjärjestelmäpäivitykset ja että ne ovat asentuneet loppuun. Mikäli nämä käynnistyvät mittauksen aikana, voi niillä olla vaikutusta mittaustuloksiin.
  • Sulje tutkimukseen käyttämästäsi laitteesta kaikki taustalla käynnissä olevat ohjelmat ja prosessit (esimerkiksi muut välilehdet, avoimet ohjelmat, VPN) ja varmista, ettei tutkimukseen käytettävä laite mene lukitus- tai virransäästötilaan tutkimuksen aikana. Älä sulje virustorjuntaohjelmistoa, mutta pyri huolehtimaan, ettei se hae ohjelmistopäivityksiä tai käynnistä virustarkistuksia tutkimuksen aikana. Virustorjuntaohjelmiston päivitykset sekä tarkistukset kannattaakin suorittaa juuri ennen tutkimuksen aloittamista.
  • Varmista, että kodin älylaitteet (esimerkiksi äly-tv, pelikonsolit, mobiililaitteet, kodin muut älylaitteet) eivät ole yhdistettynä tutkittavaan nettiyhteyteen kaapelilla tai langattomasti (wlan/wifi) tai kytkeydy siihen koko tutkimusjakson aikana. 
  • Huomaathan kytkeä wlanin pois päältä myös kännykästä ja tabletista.
  • Ole tarkkana mistä yhteydestä olet laatututkimusta tekemässä! Luotettava laatututkimus voidaan tehdä ainoastaan kytkemällä tietokone tai muu mittauksessa käytettävä laite suoraan Ethernet-kaapelilla modeemiin/reitittimeen tai seinän tietoliikennerasiaan. Älä tee tutkimusta wlan-yhteydellä!

Liittymäsopimus on löydettävissä esimerkiksi operaattorin nettisivuillaan tarjoamasta sähköisestä palvelusta tai pyytämällä sopimus suoraan omalta operaattorilta.

Mitä tapahtuu laatututkimuksen aikana?

Laatututkimus kestää neljä tuntia ja tänä aikana järjestelmä tekee automaattisesti yksittäisiä mittauksia viiden minuutin välein. Jokaisen yksittäisen mittauksen alkaessa mittari käynnistyy ja mittauksen päätyttyä näet tehdystä mittauksesta viiveen, lataus- ja lähetysnopeuden. Myös diagrammikuvaajaan piirtyy palkki mitatusta lataus- ja lähetysnopeudesta. Kuvaajassa näkyy myös laatututkimuksen esitietokyselyyn syöttämäsi sopimustiedot minimi-, normaali- ja maksiminopeudesta. Kuvaajasta on näin helppo havainnoida mittaustulosten suhdetta sopimuksessa ilmoitettuihin tietoihin.

Laatututkimuksen jäljellä oleva aika ja suoritettujen mittausten lukumäärä on nähtävissä koko tutkimuksen ajan.

Palvelu ilmoittaa, kun laatututkimus on päättynyt. Tämän jälkeen voit halutessasi tulostaa tai tallentaa itsellesi palvelun tuottaman laaturaportin. Laatututkimus on mahdollista keskeyttää, mutta keskeytyksen jälkeen et enää voi jatkaa samaa tutkimusta, vaan sinun on aloitettava uusi tutkimus alusta.

Miten laaturaporttia tulisi tulkita?

Laatututkimuksen päätyttyä voit halutessasi tulostaa tai tallentaa pdf-muotoisen laaturaportin. Raportille koostuu esitietokyselyyn antamiesi sopimustietojen lisäksi yhteenveto lataus- ja lähetysnopeudesta, tarkempia tietoja jokaisesta järjestelmän tekemästä yksittäisestä mittauksesta sekä mittauksen aikana näytetyt diagrammikuvaajat lataus- ja lähetysnopeudesta. Diagrammikuvaaja havainnollistaa selkeästi, kuinka mitatut nopeudet suhteutuvat operaattorin sopimuksessa ilmoittamiin minimi-, normaali- ja maksiminopeuksiin.

Esimerkki tulostettavasta laaturaportista

Operaattorin tulisi sopimusehdoissaan ilmoittaa kiinteän verkon nettiyhteyden osalta minimi-, normaali- ja maksiminopeudet, jotka he voivat realistisesti palvelulleen luvata.

Kiinteän liittymän maksiminopeuden on oltava sellainen, että loppukäyttäjä voi odottaa saavansa sen ainakin osan ajasta, esimerkiksi kerran vuorokauden aikana. Mikäli laatututkimuksen aikana luvattua maksiminopeutta ei kertaakaan saavutettu, ei se vielä tarkoita, että palvelussa olisi virhe. Laatututkimukset kannattaa tehdä vaikka eri päivinä ja eri vuorokaudenaikoina.

Kiinteän liittymän normaalinopeuden tulisi olla 90 % maksiminopeudesta siten, että se toteutuu 90-prosenttisesti jokaisen neljän tunnin aikana. Esimerkiksi maksiminopeudeltaan 100 Mbit/s -liittymälle ilmoitettu normaalinopeus 90 Mbit/s saisi alittua laatututkimuksessa korkeintaan neljässä mittauksessa 48 mittauksen sarjassa.

Kiinteän liittymän miniminopeuden tulee olla vähintään 70 % maksiminopeudesta, kun liittymän maksiminopeus on enintään 100 Mbit/s. Lähtökohtaisesti miniminopeus tulisi saavuttaa aina.

Lisätietoja Traficomin julkaisemasta kannanotosta internetyhteyspalvelun nopeuden kohtuullisesta ilmoittamistavasta (Ulkoinen linkki).

Laaturaportin perusteella liittymässäni vaikuttaisi olevan virhe, kuinka toimin?

Mikäli raportin mukaan näyttää siltä, että liittymässäsi on mahdollisesti virhe, tee toinen laatututkimus . Toinen tutkimus suositellaan tehtäväksi viikon sisällä edellisestä tutkimuksesta, esimerkiksi seuraavana päivänä. Operaattorille reklamoidessasi tarvitset kaksi erillistä ja eri aikoina tehtyä laatututkimusraporttia. Mikäli nettiliittymäsi sisältyy huoneiston vastikkeeseen etkä ole tehnyt siitä erillistä sopimusta operaattorin kanssa, ole tällöin mahdollisessa virhetilanteessa yhteydessä isännöitsijään tai taloyhtiön hallitukseen.

Mahdollisia virhetilanteita laatututkimuksen aikana

Laatututkimukseen käytettävän laitteen IP-osoite saattaa muuttua tutkimuksen aikana. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi silloin, kun laite siirtyy käyttämään kiinteän yhteyden sijaan langatonta (wlan/wifi) yhteyttä. Koska laatututkimus on mahdollista tehdä ainoastaan kiinteästä yhteydestä, IP-osoitteen muuttuminen päättää laatututkimuksen ja se tulee aloittaa alusta. Laatututkimuksessa mittaukset on tehtävä koko mittausjakson ajan yhdestä ja samasta kiinteästä yhteydestä.

Laatututkimus voi keskeytyä, jos avaat toisen selainikkunan. Myös häiriöt mitattavassa yhteydessä saattavat aiheuttaa tutkimuksen keskeytyksen.

Huolehdithan, että tutkimukseen käyttämäsi laite ei mene esim. lukitus- tai virransäästötilaan tutkimuksen aikana. Suosittelemme, että nämä asetetaan laatututkimuksen ajaksi pois käytöstä.

Päivitetty