Förstasidan: Bittimittari.fi
Förstasidan: Bittimittari.fi
Meny

Det finns flera faktorer som påverkar funktionen hos din internetanslutning. Ditt internet kan påverkas av vilken överföringsteknik som används, din plats, hur många användare som delar på anslutningen och vilka apparater du använder. Det finns också skillnader mellan fasta och mobila nätverk. Det är också bra att veta vad operatören måste meddela i sitt avtal och när det kan anses finnas ett fel i tjänsten.

Vilka faktorer består internetanslutningens kvalitet av?

De viktigaste faktorerna som avgör hur väl internetanslutningen fungerar vid användningen är följande:

 • Nedladdningshastigheten, dvs. download-hastigheten, definierar den hastighet med vilken exempelvis programvaruuppdateringar eller videobild laddas ner från nätet till din dator.
 • Sändningshastigheten, dvs. upload-hastigheten, i sin tur definierar motsvarande hastighet i den andra riktningen, exempelvis när du laddar upp säkerhetskopior av fotografier på nätet.
 • Fördröjningen anger hur lång tid det tar för information att förflyttas från din enhet till nätet och tillbaka.

Vilka faktorer påverkar internetanslutningens hastighet och kvalitet?

Fast nätverk

Nätverk och terminal. I ett fast nätverk påverkas hastigheten i en bredbandsanslutning i första hand av överföringstekniken och abonnemangets typ. Optisk fiber och kabelnätverk möjliggör mycket snabba anslutningar, medan de maximala överföringshastigheterna är mer begränsade i xDSL-anslutningar i traditionella telefonnät. Om en apparat kopplas med kabel direkt till en router eller ett datauttag garanterar det i allmänhet också en snabbare och bättre anslutning än om man använder WLAN. Även byggnadens fastighetsnät kan påverka anslutningens kvalitet. Ett modernt fastighetsnät som byggts under de tio senaste åren försämrar i stort sett inte kvaliteten, men om man använder ett flera decennier gammalt nätverk av interna telefonledningar kan effekten vara tydligare, i synnerhet om man är längre bort från fördelningspunkten, som ofta finns i källaren.

Andra användare av nätverket. De flesta av oss har flera olika apparater hemma som samtidigt är kopplade till nätet. Om man använder flera tjänster hemma och många använder nätet samtidigt, kan detta leda till att anslutningen för en enskild enhet blir långsam eller hackig.

Mobilt nätverk

Nätverk och terminal. I ett mobilnät beror anslutningens hastighet i synnerhet på de nätverkstekniker som används i området och på användarens abonnemangstyp samt enhetens teknik:

 • 4G- och 5G-nät möjliggör mycket snabba anslutningar i lämpliga förhållanden.
 • 3G-nätet täcker ett större område, men topphastigheterna är lägre. Mobilnätsoperatörerna lägger ner sina 3G-nät inom 2023. 
 • GSM-nätet är mest omfattande, men dataöverföringshastigheterna är mycket begränsade.

Läge. Hastigheten kan också påverkas av var användaren befinner sig i förhållande till basstationen, eftersom signalstyrkan varierar när täckningsområdet ändras. På de täckningskartor som operatörerna publicerar kan du kontrollera nätens täckning i ditt område. Uppgifter om täckningen i olika områden har också publicerats i Tjästen Data.Traficom kartor.

Hinder mellan användaren och basstationen, såsom hinder i terrängen eller byggnader, kan påverka anslutningens hastighet och kvalitet.
Andra användare av nätverket. Mobilnätets kapacitet delas mellan alla som använder samma nätverk i samma område. Vid vissa tider används nätet av många, varvid hastigheten i den enskilda användarens anslutning också sjunker.

Ytterligare information:

Hastighetsmätningar i mobilnätet (Extern länk)

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri

Vad säger ditt avtal om abonnemangets kvalitet?

När det gäller bredbandsabonnemang är hastigheten en av de viktigaste sakerna som fastställs i avtalet. Operatören måste ingå ett skriftligt abonnemangsavtal med kunden. Ett skriftligt avtal kan även ingås elektroniskt. En avtalshelhet består vanligen av en sammanfattning av avtalsvillkoren som ges innan det egentliga avtalet görs upp, ett avtalsformulär som undertecknas samt operatörens standardvillkor för konsumenttjänster.

I avtalet bör åtminstone följande uppgifter om abonnemangets hastighet framgå:

 • för ett fast bredband minimi-, normal- och maxhastigheten
 • för ett mobilt bredband den uppskattade maxhastigheten
 • den hastighet som utannonseras för abonnemanget

Traficom har i ett ställningstagande (Extern länk) om hastigheterna gett anvisningar för hur den hastighet som användaren i verkligheten uppnår, det vill säga variationsintervallet för hastigheten, ska anges i avtalet om abonnemanget:

 • Minimihastigheten ska vara minst 70 procent av maxhastigheten, om det är fråga om ett abonnemang med en maxhastighet på högst 100 Mbit/s. I praktiken ska ett 100 Mbit/s-abonnemang alltså i regel alltid uppnå en hastighet på minst 70 Mbit/s.
 • Traficom rekommenderar att normalhastigheten för abonnemang med en maxhastighet på högst 100 Mbit/s definieras som 90 procent av maxhastigheten så att den förverkligas till 90 procent under varje fyratimmarsperiod. I praktiken får alltså hastigheten i ett 100 Mbit/s-abonnemang underskrida 90 Mbit/s endast i 24 minuter under varje fyratimmarsperiod.
 • Maxhastigheten ska vara sådan att användaren kan förvänta sig att uppnå den åtminstone en del av tiden, exempelvis en gång per dygn.
 • Den uppskattade maxhastigheten måste vara realistiskt möjlig att uppnå under verkliga användningsförhållanden. Den beräknade maxhastigheten för ett abonnemang kan alltså inte vara dess teoretiska maximala hastighet.
 • Maxhastigheten och den uppskattade maxhastigheten kan inte vara lägre än den hastighet som utannonseras för abonnemanget.

Om ditt abonnemang har en dataöverföringskvot (ett så kallat datapaket) ska det också framgå i avtalet hur hastigheten påverkas när den fylls.

Utöver hastigheten kan användningen av bredbandet påverkas av exempelvis den fördröjning som är typisk för den teknik som används. Om fördröjningen påverkar användningen av abonnemanget ska det finnas en redogörelse för detta i abonnemangsavtalet. Fördröjning i ett satellitbredband påverkar exempelvis användningen av applikationer som kräver realtidsinformation. 

Ytterligare information:

Fungerar ditt telefon- eller internetabonnemang inte som önskat? Här får du (Extern länk) råd för de vanligaste problemsituationerna.

Fel på abonnemanget

Det är fel på ditt telefon- eller internetabonnemang om abonnemangets kvalitet eller leveransmetod inte motsvarar det som överenskommits i avtalet eller om tjänsten inte motsvarar det som uppgetts i marknadsföringen.

Typiska fel är bland annat avbrott i tjänsten och långsammare hastighet än utlovat. Avbrott eller lägre hastighet är dock inte automatiskt fel, utan fel bedöms från fall till fall. Många faktorer kan bidra till att en anslutning är långsam, exempelvis enheten som används, nätverkstekniken och andra användare som använder samma anslutning.

Konkurrens- och konsumentverkets webbplats (Extern länk) hittar du information om exempelvis hur man gör upp ett abonnemangsavtal, om marknadsföringen av abonnemang och om möjliga felsituationer.

Traficom utreder inte enskilda avtals- och ersättningsärenden mellan kunder och teleföretag. 

Bredband för samhällsomfattande tjänster

Alla konsumenter och företag har rätt att få vissa fungerande grundläggande kommunikationstjänster, så kallade samhällsomfattande tjänster, till hemmet eller verksamhetsstället till ett rimligt pris. Traficom utnämner vid behov en operatör för samhällsomfattande tjänster för att verka i ett område där bredbandstjänster annars inte är tillgängliga.

Ett bredbandsabonnemang som omfattas av samhällsomfattande tjänster skiljer sig från andra så kallade kommersiella abonnemang när det gäller hastigheten. Abonnemangets inkommande hastighet (dvs. nedladdningshastigheten) måste vara minst 5 Mbit/s. Hastigheten får dock variera i någon mån. Det räcker att anslutningens minimihastighet är 3,5 Mbit/s och normalhastigheten 4,5 Mbit/s. Minimihastigheten ska i regel alltid uppnås och normalhastigheten ska uppnås 90 procent av tiden under varje mätningsperiod på fyra timmar.

Observera att operatören själv kan välja med vilka tekniska lösningar den förverkligar telefon- och internetanslutningar som hör till samhällsomfattande tjänster. Rätten till samhällsomfattande tjänster ger dig alltså inte rätt att kräva att operatören exempelvis ska ge dig ett mobilabonnemang i stället för ett fast telefonabonnemang eller en fast bredbandsanslutning i stället för ett mobilt bredbandsabonnemang.

Ytterligare information:

Läs mer om din rätt till grundläggande kommunikationstjänster (Extern länk)

Uppdaterad